Legiteam arbetar främst inom följande juridiska områden:

Legiteam arbetar med markjuridik och stödjer samfällighetsföreningar, ideella föreningar och andra som förvaltar gemensamhetsanläggningar, vägar, bysamfälld mark mm, och står även till tjänst med vanlig hemjuridik i markfrågor. Till sakområdet hör rådgivning om servitut, ledningar, gränser, föreningsförvaltning mm samt tvister och processer.


 

Ta gärna kontakt via e-post, telefon 070 - 606 90 93.

VÄLKOMMEN!


 

 

 


CV
(Curriculum vitae)

 

Prisinformation

Något om Lantmätareföreningen och dess tidskrift under senare decennier

Jag har varit verksam inom Lantmäteriet under praktiskt taget hela min yrkesverksamma liv. Efter tingsmeriteringen vid Nedansiljans domsaga i Leksand åren 1962-1965 avviker. Det har medfört att jag kommit att känna mig nära besläktad med medlemmarna i lantmätarkåren.

När jag pensionerades från mitt arbete vid Lantmäteriverket i Gävle 1998 erbjöds jag bli redaktör för Lantmäteritidskriften (tidigare Svensk Lantmäteritidskrift) som var Lantmätareföreningens organ. Den hade då under nästan hela 1900-talet varit lantmätarnas tidskrift för erfarenhetsutbyte och utbildning och hade hög status även hos domstolarna i fråga om rättsbildningen inom lantmäteriväsendet. Innehåller byggde i huvudsak på att lantmätarna själva redogjorde för sina erfarenheter och kunskaper men även utomstående experter medverkade tidvis.

Vid slutet av seklet blev behovet av en kunskapsförmedlande tidskrift mindre eftersom det från centralt håll byggdes upp handledningar i olika lantmäteriorienterade ämnen och överhuvudtaget fanns information att hämta i andra publikationer och på det framväxande Internet. Viljan att författa artiklar avtog och tidskriften hade svårt att fylla sex nummer om året. Den minskades till fyra nummer de senaste åren.

Vid det nya sekelskiftet insåg föreningen att tidskriften måste förnyas på något sätt. Jag avgick som redaktör men stannade kvar i redaktions-kommittén. Man funderade på att ge ut den enbart på Internet, men man kom fram till att medlemmarna krävde en pappersupplaga. Därför anlitades en extern redaktör som gav tidskriften en ny layout med annat format och mera lättillgängliga artiklar. Ambitionen att ha artiklar av vetenskapsliknande karaktär övergavs. Bildmaterialet fick en dominerande plats. Tidningen döptes om till Lantmätaren. På grund av namnlikhet med tidningen Lantmästaren måste den kallas Nya Lantmätaren.

När föreningen sedermera fusionerade och bytte namn till Aspect fick tidningen det nya namnet Svenska Aspect (tillägget "svenska" även nu pga namnlikhet). Ny sammanslagning ledde till nytt namn och nu heter föreningen Samhällsbyggarna och tidningen Samhällsbyggaren. Efter denna förändring ingår jag inte längre i redaktionskommittén.

Nya Lantmätaren började utkomma 2002. Ett register över utkomna artiklar i Nya Lantmätaren finns här. (det kan ta en stund att ladda!). Efter sammanslagningen av SLF med ett antal systerföreningar heter föreningen ASPECT och från 2009 heter tidskriften Svenska Aspect. Ett register över Svenska Aspect finns här.